Ravimi kõrvaltoimetest teavitamine

Tootjad

Tootjaid pole

Ravimi kõrvaltoimetest teavitamine

Lugupeetud patsient!
Kui teil tekib ravimit kasutades ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada Ravimiameti kodulehe kaudu www.ravimiamet.ee
Samuti võite kõrvaltoime teavitamiseks ühendust võtta UAB Norameda Eesti esindusega saates kirja e-posti aadressile info@norameda.lt

Lugupeetud tervishoiutöötaja!
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Palume teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.
Samuti võite kõrvaltoime teavitamiseks ühendust võtta UAB Norameda Eesti esindusega saates kirja e-posti aadressile info@norameda.lt 

Antud kategoorias tooted puuduvad